1.Адвокат по Административно Право в София?

1.Адвокат за Административно Дело в София?

1.Адвокат за Обжалване на Административен Акт?

1.Адвокат Обжалване АКТ на КАТ?

1.Адвокат Обжалване на Постановление на НАП?
1.Добър Адвокат по Административни Дела?
Go to content

Main menu:

1.Какво е Административно Право? 2.Мога ли да Обжалвам Акт на КАТ? 3.Обжалване на Постановление на НАП? 4.Дело Срещу Общината или Държавата?

Право

Консултации и процесуално представителство при обжалване на всички видове административни актове по административен ред и пред съд, обжалване на наказателни постановления, водене на дела за обезщетение за вреди, причинени от държавата и общините; обжалване на актове на държавната администрация, органи на местното самоуправление и местната администрация и други.
Ивеста консулт защитава своите клиенти засегнати от незаконосъобразни административни актове на държавната администрация
-Главна инспекция по труда, министерства, агенции, откази за изплащане на обезщетения при нанесени вреди от държавата.
- Обжалване на наказателни актове издадени от РИОКОЗ и КАТ.
-Изготвяне на молби и жалби.
- Адвокат по административно право.
- Предлагаме правни консултации и изготвяне на становища и процесуално представителство при обжалване на:
- Административен акт.
-Административна принуда.
-Административнонаказателна отговорност.
-Отговорност на държавата за причинени вреди от незаконосъобразни актове и действия.
-Отговорност на общината за причинени вреди от незаконосъобразни актове и действия.
-Обжалване на административен акт по административен ред.
-Изпълнение на административни актове и съдебни решения.
-Възобновяване на производство по издаване на административен акт.
-Обжалване на административен актове пред първа съдебна инстанция.
-Обжалване на основание на специални клаузи в закона.
-Представляване пред касационно производство.
-Обжалване на влезли в сила съдебни актове.
-Защита срещу неоснователни действия и бездействия на държавата.
-Защита срещу неоснователни действия и бездействия на общината.
-Производство по установяване на административно нарушение.
-Производство по установяване и налагане на административно наказание.
-Обжалване на наказателно постановление.
-Възобновяване на административнонаказателно производство и дело.
-Обжалване на наказателно постановление на съда по административнонаказателно дело.


Нашите хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските
възнаграждения.

Изпълнително производство

Обжалване на актове на Главна инспекция по труда, министерства, агенции, откази за изплащане на обезщетения при нанесени вреди от държавата.
 
Back to content | Back to main menu