1.Добър Адвокат по Търговско Право в София?

1.Регистрация на Търговско Дружество Цена?

1.Регистрация на Фирма Цена?

1.Регистрация на АД ЕООД и ООД Цена?

1.Добър Адвокат по Търговски Дела?
1.Адвокат по Търговско Дело в София?
Go to content

Main menu:

1.Регистрация и Обслужване на Фирми с Английски и Португалски език? 2.Представителство при Търговски Сделки? 3.Водене на Преговори?

Право

Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за първоначално вписване на търговски дружества, вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества и др.
- Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания, както и изготвяне на всички необходими документи в тази връзка.

- Регистрация на ЕООД, ООД, АД, СНЦ, Холдингово дружество, Консорциум по ДЗЗД

- Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми.
- Преобразуване на търговските дружества - сливане, вливане, отделяне, разделяне.
- Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.
- Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори по Търговския закон като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, и юридически консултации по търговски сделки.
- Изваждане на разрешителни, лицензии и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност.


Семейно и наследствено право

Регистрация и пререгистрацция на фирма, еоод, оод, ад, снц, консорциум, холдинг
 
Back to content | Back to main menu